Wybierz swój język

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

Uwaga: Pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku.

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje Sąd.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej,
  • nie poszlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

UWAGA!

Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku

68-300 Lubsko, ul. 3 Maja 1

w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego”

 

Kierownik MGOPS W Lubsku przewiduje możliwość rozmowy wstępnej przed przyjęciem kandydata na opiekuna prawnego.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.