Wybierz swój język

Burmistrz Lubska ogłasza nabór członków Komitetu rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LXXVI/520/24 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25.01.2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy Lubsko w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsko na lata 2023-2032 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo- doradczą Burmistrza Lubska w zakresie rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie do 7 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji,
w tym:

1) 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr LXVIII/467/23 z 29 sierpnia 2023 roku,

2) 1 przedsiębiorca lub osoba zasiadająca w organach podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działającego na terenie gminy Lubsko,

3) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na terenie gminy Lubsko działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

4) 1 przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego, znajdujących się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr LXVIII/467/23 z 29 sierpnia 2023 roku,

5) 1 przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lubsku lub reprezentant: gminnych jednostek organizacyjnych lub spółek gminnych.

 

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 21.02.2024 r. do dnia 12.03.2024 r. włącznie.   Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko;
  • bezpośrednio dostarczyć do Punktu Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Lubsku, al. Niepodległości 2; 68-300 Lubsko w godzinach pracy urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Lubska. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Lubska.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
1) niepodpisane,
2) złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony.

Burmistrz Lubska
/-/ Janusz Dudojć

Załączniki:
1. Uchwała  Nr LXXVI/520/24 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25.01.2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
2. Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacji

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.