Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubsko

im. Komisji Edukacji Narodowej

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW I TABLIC OGŁOSZENIOWYCH                                                                  

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku, zwana dalej Zarządcą, na zasadzie wyłączności prowadzi odpłatną działalność statutową polegającą na rozklejaniu plakatów i ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta Lubsko.

2. Usługi plakatowania są odpłatne; wysokość opłat określa cennik plakatowania stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Opłaty nie pobiera się za umieszczenie na słupach i tablicach ogłoszeniowych:

a) obwieszczeń urzędowych,

b) obwieszczeń i komunikatów podawanych do publicznej wiadomości przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego oraz przez organy administracji i władzy państwowej,

c) informacji dotyczących wszelkich imprez charytatywnych.

3. Zlecenie wykonania usługi plakatowania należy złożyć w czytelni Oddziału dla dorosłych BPMiG przy Al.Wojska Polskiego 2 w Lubsku wyłącznie na druku Zlecenie plakatowania stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Zleceniodawca winien dostarczyć Zlecenie plakatowania z materiałami do ekspozcji wraz z rezerwą nie mniejszą niż 20% liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji najpóźniej do godz. 9.00 w dniu wykonywania usługi tj. wtorek i piątek.

Zlecenia realizowane w trybie ekspresowym płatne dodatkowo 20% ceny podstawowej.

5. Okres wyklejania plakatów wynosi 2 dni. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie.

6. Czas ekspozycji wynosi: 7, 14, 21 lub 30 dni.

7. Zarządca nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich lub warunków atmosferycznych. Uzupełnień zniszczonych lub uszkodzonych plakatów dokonuje się w czasie następnego plakatowania.

8. Zarządca nie odpowiada za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę, powstałe wskutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenia farby lub innych wad w druku lub produkcji papieru.

9. Reklamacje dotyczące ekspozycji można składać tylko w trakcie jej trwania. Po terminie nie będą one rozpatrywane.

10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenie innych praw zależnych. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.

11. Zarządca uprawniony jest odmowy rozwieszania plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia, jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.

12. Przy kampaniach reklamowo-promocyjnych, koncertach i innych zaleca się rezerwować terminy.

13. Plakaty pozostałe po kampanii, a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność Zarządcy.

14. Za wykonaną usługę Zleceniodawca otrzyma rachunek z określeniem sposób zapłaty: przelew - dla instytucji współpracujących z BPMiG, gotówka - dla pozostałych instytucji i osób fizycznych.

15. Zleceniodawca ma obowiązek zapoznania się z regulaminem plakatowania znajdującym się na tablicy informacyjnej w BPMiG oraz w czytelni Oddziału dla dorosłych.

16. Umowę usługi uważa się za zawartą, jeżeli strony doszły do porozumienia co do wszystkich postanowień regulaminu.

17. Dla instytucji kultury, stowarzyszeń oraz instytucji współpracujących z BPMiG, stosuje się zniżki do 50% ceny na indywidualny wniosek zainteresowanego.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po rozpatrzeniu wniosku Zleceniodawcy i zasięgnięciu opinii Kolegium Dyrektora, Zarządca może podjąć decyzję o bezpłatnym rozwieszeniu plakatów i ogłoszeń.

18. Korzystanie ze słupów i tablic ogłoszeniowych bez wiedzy Zarządcy, stanowi wykroczenie zgodnie z art. 63a Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. Nr.44, poz. 203 z 1983 r.).

19. W przypadku naruszenia zakazu plakatowania bez uzyskania stosownej zgody Zarządcy słupów,  naruszającego postanowienia pkt. 18 niniejszego Regulaminu zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 3 - krotnej stawki naklejania wg obowiązującego cennika.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Korzystania ze słupów i tablic ogłoszeniowych

 

 

C E N N I K  U S Ł U G I  P L A K A T O W A N I A

 

        FORMAT

WYMIAR

PLAKATU

OPŁATA za okres

   do 7 dni

do 14 dni

do 21 dni

do 30 dni

A4

21 x 30

2,00

3,00

4,00

5,00

A3

30 x 42

3,00

4,00

5,00

6,00

A2

42 x 60

6,00

7,00

8,00

9,00

A1

60 x 84

7,00

9,00

11,00

13,00

 

B4

25 x 35

3,00

4,00

5,00

6,00

B3

35 x 50

4,00

5,00

6,00

7,00

B2

50 x 70

7,00

8,00

9,00

10,00

B1

70 x 100

8,00

10,00

12,00

14,00

wyżej wymienione ceny są kwotami brutto za wywieszenie jednego plakatu cennik obowiązuje od 01 lutego 2020 r.


Mapa rozmieszczenia słupów i tablic ogłoszeniowych w Lubsku

 

Tel. 68 457 24 22

DARMOWE WI-FI
ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA O HASŁO

BIP

wolnelektury.pl

 Facebook Biblioteki

facebook Biblioteki Lubsko

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

logoBN

Książka na telefon

MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Biblioteka jest wydawcą "Magazynu Lubskiego"

Magazyn Lubski

Pliki do pobrania

Fundacja cała Polska czyta dzieciom

kinder- przerwa na wspólne czytanie

BIBLIOTEKA ZIELONA GÓRA

TABLETY W TWOJEJ BIBLIOTECE

lubimyczytac.pl

KODOWANIE W BIBLIOTECE

Bibliotekarz Lubuski

LUSTRO BIBLIOTEKI

INSTYTUT KSIĄŻKI

Odwiedziny od 04.01.2021 5507

Kubik-Rubik Joomla! Extensions