Wybierz swój język

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych  zlokalizowanych na terenie gminy Lubsko. Program jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina Lubsko ogłasza, iż od dnia 11.09.2023 r. do 01.07.2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami/uprawnionymi z ograniczonego prawa rzeczowego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Lubsko.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Lubsko.

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla kogo program Ciepłe Mieszkanie?

Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Lubsko.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Zakup i montaż:

 • pompa ciepła powietrze/powietrze,
 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku.

 

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie (przy założeniu, że element powyżej zostanie uwzględniony, dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu) :

 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie dla beneficjentów końcowych uzależnione jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym  i zostało ustalone na poziomie:

Podstawowy poziom dofinansowania: każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

(brany pod uwagę tylko dochód beneficjenta).

Dofinansowanie w takim przypadku wyniesie :

 • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Podwyższony poziom dofinansowania: każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekroczy kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

Dofinansowanie w takim przypadku wyniesie:

 • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

 Najwyższy poziom dofinansowania: każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.

411 ust. 10g  ustawy – Prawo ochrony środowiska,, nie przekroczy kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady

Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w takim przypadku wyniesie:

 • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Jakie są wymagania techniczne dla Programu?

-wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).

-jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Czy uzyskam wsparcie Programu Ciepłe Mieszkanie, jeśli prowadzę działalność gospodarczą w moim mieszkaniu?

W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Ile razy mogę skorzystać z dotacji Programu Ciepłe Mieszkanie?

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.

Jak długo muszę użytkować urządzenie grzewcze pozyskane z Programu Ciepłe Mieszkanie?

Źródło ciepła oraz wszelkie inne urządzenia i materiały z dotacją Programu Ciepłe Mieszkanie należy użytkować przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań technicznych określonych w regulaminie programu.

Gdzie składać wnioski?

  1. w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Lubsku na biurze podawczym, Aleja Niepodległości 2, 68-300 Lubsko
  2. w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Lubsko znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  3. listownie lub przesyłką kurierską (datą złożenia wniosku jest data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej, natomiast w przypadku przesyłki kurierskiej datą złożenia wniosku jest data doręczenia do Biura podawczego Urzędu Miejskiego w Lubsku).

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

 • : 68-457-61-57
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Urząd Miejski w Lubsku, Aleja Niepodległości 2, pokój A 0.1

 Więcej informacji o programie można uzyskać na: stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie” tj.:   https://www.czystepowietrze.gov.pl/  

(zakładka: Weź dofinansowanie -> Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze https://www.wfosigw.zgora.pl/  (zakładka: Ciepłe Mieszkanie).

ZAŁĄCZNIKI / DO POBRANIA

1. Wniosek o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3. Wniosek o płatność
4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
5. Wzór umowy o dofinansowanie
6. Zarządzenie Burmistrza

 

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.