Wybierz swój język

W przypadku gdy:

końcowy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 20.12.2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB (nowe źródło);

- jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2.100,00 zł lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę

przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.  do tego odbiorcy paliw gazowych. 

W myśl art.3 pkt.3a ustawy – prawo energetyczne – PALIWA GAZOWE – to gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej .

Końcowy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym składa wniosek o refundację podatku VAT nie później niż do dnia 29 lutego 2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o refundację VAT składa się w  gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Definicja gospodarstwa domowego:

- gospodarstwo domowe jednoosobowe - gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o refundację podatku VAT, samotnie zamieszkująca i gospodarująca

gospodarstwo domowe wieloosobowe - osoba składająca wniosek o refundację podatku VAT  oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:

a) w 2021 r.

– w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.,

b) w 2022 r.

– w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.

Realizacją wypłaty refundacji VAT za dostarczone za pomocą sieci gazowej paliwa gazowe do gospodarstw domowych  na terenie gminy Lubsko zajmuje się Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku (Aleja Niepodległości 2 68-300 Lubsko pok. C-3 łącznik budynku tel. 684576163; 694576164)

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023r.  jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.