Wybierz swój język

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć informuje

Dwa powody do zadowolenia z dobrze wykonanej pracy

Pozytywny wynik audytu prawidłowości realizacji umowy pożyczki ze Skarbu Państwa

Wszystko w terminie, zgodnie z przeznaczeniem oraz zapisami umowy!

Gmina Lubsko otrzymała sprawozdanie z audytu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z wywiązywania się z warunków umowy pożyczki zawartej 20 października 2020 roku ze Skarbem Państwa.

Audytorzy stwierdzili, że Gmina Lubsko prawidłowo wywiązała się z realizacji obowiązków wynikających z ww. umowy pożyczki. Potwierdzono także, że dane ujęte we wniosku o pożyczkę zawierały prawidłowe, zgodne z finansową sprawozdawczością Gminy informacje o aktualnym zadłużeniu oraz obciążeniach na majątku trwałym.

Izba potwierdziła jednoznacznie, że Gmina Lubsko wykorzystała środki w kwocie 46 012 922 zł wyłącznie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wypełniając tym samym podstawowy obowiązek wynikający z umowy pożyczki zawartej ze Skarbem Państwa.

Gmina wywiązała się także z warunków rozliczenia wydatkowanych środków pożyczki, dochowując obowiązujących wytycznych, a także kwot i terminów wynikających z harmonogramu.

Prowadzony audyt potwierdził, że Gmina Lubsko poza pożyczką ze Skarbu Państwa, nie zaciągała innych kredytów i pożyczek, a jedynie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania.

Audytorzy potwierdzili, że Gmina Lubsko prawidłowo wykonała spoczywające na niej obowiązki, wynikające z zawartej ze Skarbem Państwa umowy pożyczki.

 

Gmina złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok do RIO

Obowiązującym Gminę Lubsko terminem złożenia sprawozdania był 31 marca br.

Zgodnie ze sprawozdaniem, dochody wykonane za 2020 rok wyniosły 93 924 598,68 zł, wydatki natomiast 81 097 418,27 zł.

Wśród wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie 1 742 883,59 zł znajdują się m.in.:

- przebudowa mostu w Tarnowie,

- przebudowa części budynku po USC na Środowiskowy Dom Samopomocy,

- budowa nawodnienia boiska w Górzynie,

- budowa kanalizacji, przepompowni i mini oczyszczalni na Zalewie Karaś,

- opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji byłego budynku SP2 na siedzibę Urzędu Miejskiego w Lubsku.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę finansowane były z przyznanych dotacji, dofinansowania pozyskanego ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków własnych. Największe dofinansowanie na zadanie inwestycyjne Gmina otrzymała od Wojewody Lubuskiego w wysokości 900 770,00 zł na roboty budowlane związane z przebudową części budynku po USC oraz 280 000,00 zł na przebudowę mostu w Tanowie.

Rok 2020 był dla Gminy Lubsko ostatnim rokiem obowiązywania Programu Postępowania Naprawczego. Gmina przy realizacji założeń PPN, zobligowana była do ograniczania wydatków, ale znalazła sposobność, by mimo trudnych czasów - inwestować. Przy tym stale dokonywaliśmy spłat kredytów i pożyczek, schodząc na koniec lutego 2021 roku z zadłużenia do kwoty – 51,95 mln zł.

Za 2020 rok osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 12,8 mln zł. i zamknęliśmy rok bez zobowiązań wymagalnych. Wypracowano wolne środki w kwocie 10,1 mln zł.

To napawa nas optymizmem!

Przed nami nowe zadania i nowe wyzwania. Jesteśmy pełni energii do ich realizacji!

Jak zawsze – dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim darzą Państwo lokalne władze publiczne z Burmistrzem Lubska, Skarbnikiem Gminy i Radnymi Rady Miejskiej w Lubsku na czele.

 

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.