Strona startowa

Oddział dla dorosłych

Oddział dla dzieci

Czytelnia Internetowa

Czytelnia Muzyczna

Filia w Białkowie

Filia w Górzynie

Filia w Mierkowie

O Bibliotece

Kontakt

 

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW I TABLIC
OGŁOSZENIOWYCH

 

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. L. Kruczkowskiego w Lubsku, zwana dalej Zarządcą, na zasadzie wyłączności prowadzi działalność gospodarczą polegającą na rozklejaniu plakatów, ogłoszeń na słupach       i tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta Lubsko.
 2. Usługi plakatowania są odpłatne; wysokość opłat określa cennik plakatowania (przyjęto format A i format B).
 3. Zleceniodawca winien dostarczyć Zarządcy materiały do ekspozycji najpóźniej na 48 godzin przed jej rozpoczęciem.
 4. Aby plakaty zostały rozwieszone w przewidzianym regulaminem terminie należy je dostarczyć wyznaczonego dnia do godz. 10:00.
 5. Okres wyklejania plakatów wynosi 2 dni. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym niezwłocznie informujemy telefonicznie.
 6. Plakatowania dokonuje Zarządca 2 razy w tygodniu.: wtorki i piątki.
 7. Czas ekspozycji – 10 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 10 dni, pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów.
 8. Zamawiający dostarcza do BPMiG przy ul. Al., Wojska Polskiego 2 A     w Lubsku plakaty wraz z rezerwą nie mniejsza niż 20% liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji.
 9. Zarządca nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych. Uzupełnień zniszczonych lub uszkodzonych plakatów dokonuje się w czasie następnego plakatowania.
 10. Zarządca nie odpowiada za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez zamawiającego, powstałe wskutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenia farby lub innych wad w druku lub produkcji papieru.
 11. Reklamacje dotyczące ekspozycji można składać tylko w trakcie jej trwania. Po terminie nie będą one rozpatrywane.
 12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenie innych praw. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie zleceniodawca. Jesteśmy uprawnieni do odmowy rozwieszania plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia, jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
 13. Przy kampaniach reklamowo-promocyjnych, koncertach i innych zaleca się rezerwować terminy.
 14. Plakaty pozostałe po kampanii, a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność Zarządcy.
 15. Za wykonaną usługę zleceniodawca otrzyma fakturę z podaniem sposobu zapłaty (gotówka, przelew).
 16. Sposób zapłaty : przelew – instytucje współpracujące z BPMiG  w Lubsku, gotówka – pozostałe instytucje i osoby prywatne.
 17. Zleceniodawca ma obowiązek zapoznania się z regulaminem plakatowania znajdującym się na tablicy informacyjnej w BPMiG oraz   w czytelni Oddziału dla dorosłych.
 18. Umowę usługi uważa się za zawartą, jeżeli strony doszły do porozumienia co do wszystkich postanowień regulaminu.
 19. Korzystanie ze słupów i tablic ogłoszeniowych bez wiedzy Zarządcy, co stanowi wykroczenie zgodnie z art. 63a §1 Kodeksu Wykroczeń, spowoduje obciążenie korzystającego opłatą specjalną w wysokości dwukrotnej opłaty za usługę lub skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Żarach.

 


Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 1/2011
Dyrektora BPMiG z dn. 03.01.2011r.

CENNIK
USŁUG PLAKATOWANIA OD 01.01.2012 R.

 

STAWKA ZA 10 DNI EKSPOZYCJI

                                    BRUTTO

B-0 (140 x 100) -          3,40
B-1 (  70 x 100) -          3,20
B-2 (  70 x   50) -          2,70
B-3 (  35 x   50) -          2,00
B-4 (  35 x   25) -          1,90
B-5 (  17 x   15) -          1,20

A-1 (  68 x   86) -          2,90
A-2 (  42 x   61) -          2,60
A-3 (  42 x   30) -          1,80
A-4 (  21 x   30) -          1,60

Opłata specjalna za oklejanie bez uzgodnienia  z Zarządzającym – wysokość 2 –krotnej stawki.

  • Powyższe ceny dotyczą usługi w trybie normalnym (tzn. plakaty winny być dostarczone nie później niż dwa dni przed terminem ekspozycji).
  • Przedłużanie ekspozycji – 60% wartości zlecenia.
  • Cennik dotyczy ekspozycji 1 szt. Plakatu przez okres 10 dni.
  • Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2012 r.
  • Nie pobieramy opłat za plakatowanie.
  • Naklejanie ogłoszeń bez uzgodnienia  z Zarządzającym jest zabronione.
   Mapa rozmieszczenia słupów i tablic ogłoszeniowych w Lubsku

  Tel. 68 457 24 22

  © BPMiG w Lubsku